^ Powrót
facebook

Kod obszaru:

PLH240013

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

 

Powierzchnia:

156,6 ha

Status formalny:

Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Cześć doliny Odry na polsko-czeskiej granicy. Obszar obejmuje naturalnie meandrujący fragment doliny wraz z fragmentami zachowanych siedlisk nadrzecznymi (lasy łęgowe, zarośla wierzbowe, szuwary i podmokłe łąki). Teren jest prawie corocznie zalewany. Cały obszar stanowi potencjalne siedlisko lasów łęgowych. Wskutek długotrwałej antropopresji obszar jest znacznie przekształcony, zachował jednak duży potencjał do regeneracji swoich walorów przyrodniczych. Obszar ten stanowi izolowaną "wyspę" cennych siedlisk nadrzecznych w tym regionie (6 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej). Jest to jedyny taki obszar między czeskim CHKO "Pododri" a polskim rezerwatem "Łężczak". Występują tutaj 2 gatunki bezkręgowców z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, w tym priorytetowy gatunek - pachnica dębowa Osmoderma eremita (chrząszcz) oraz inne rzadkie i zagrożone bezkręgowce.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

 

Opis turystyczny:

Najbliżej położona stacja PKP znajduje się w Olzie, gdzie istnieje również baza noclegowo gastronomiczna. Zarówno obszar jak i dolina Odry w okolicach obszaru daje możliwości uprawiania turystyki pieszej i rowerowej.
Śląska Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Mickiewicza 29 w Krakowie. Można zajrzeć na stronę internetową Organizacji: www.silesia-sot.pl lub w razie konkretnych pytań skontaktować się mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Lokalne Organizacje Turystyczne znajdują się w Częstochowie, Zawierciu, Brennie, Wiśle.

 

Zagrożenia:

Inwazja obcych gatunków roślin - Reynoutria sachalinensis, Robinia pseudoacacia, Helianthus tuberosus, Impatiens roylei, Solidago serotina. Zaśmiecanie starorzeczy wykorzystywanych jako łowisko. Zaprzestanie użytkowania łąk kośnych. Zagrożeniem mogą być zabiegi związane z gospodarką wodną i przeciwpowodziową.

  

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych (z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):


• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec

 

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice tel. (32) 207 78 01, 207 78 80, fax (32) 207 78 84 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., http://katowice.rdos.gov.pl/
Śląska Organizacja Turystyczna ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice Tel.: (32) 207 207 1, Fax.: (32) 207 207 2 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.silesia-sot.pl
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Jednostki administracyjne:

• Gorzyce (wodzisławski, woj. śląskie)

 

Źródło: http://obszary.natura2000.org.pl/